Skip to main content

Polityka prywatności profilów w mediach społecznościowych

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego oddaję w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem moich profilów w mediach społecznościowych.

Informacja formalna na początek – administratorem profilów w mediach społecznościowych jest DXP Studio Sp. z o.o., ul. Polnych Kwiatów 1c/2, 62-070 Dopiewiec, NIP: 7773387364

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji. Poniżej znajdziesz spis treści niniejszej polityki odpowiadający pytaniom, na które kolejno odpowiadam.

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadam?

# 4: Skąd mam Twoje dane osobowe?

# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

# 6: W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

# 7: Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

# 9: Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

# 10: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

# 11: Czy korzystam z cookies?

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, pisząc na adres biuro@kompasmarki.pl

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest  DXP Studio Sp. z o.o., ul. Polnych Kwiatów 1c/2, 62-070 Dopiewiec, NIP: 7773387364

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w mojej organizacji, podjęta została decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w mojej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem biuro@kompasmarki.pl

# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadam?

W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko,
 • wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia widoczne dla każdego użytkownika),
 • wszystkie inne informacje dostępne publicznie w ramach Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym,
 • treść komentarzy dodawanych pod postami,
 • treść wiadomości wysyłanych za pośrednictwem komunikatorów.

To, do jakich informacji na Twój temat mam dostęp zależy w głównej mierze od Twojej własnej aktywności w serwisach społecznościowych oraz ustawień prywatności w tychże serwisach. Mogę uzyskać dostęp do tych wszystkich informacji na Twój temat, które uczyniłeś publicznymi w swoim profilu.

 • 4: Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • obserwujesz moje profile,
 • wypełniasz formularze kontaktowe,
 • dodajesz komentarze, wchodzisz w interakcje z moimi treściami,
 • kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem komunikatora.

# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

Kluczową rolę w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które pojawiają się w serwisach społecznościowych, odgrywają administratorzy tych serwisów. Ja zaś jako administrator profili w tych serwisach, mogę podejmować ograniczone działania zgodnie z funkcjami dla mnie dostępnymi.

# 6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowane zostały również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

 • obsługa profilu społecznościowego – art 6 ust. 1 lit. f RODO, 
 • obsługa wiadomości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza, statystyka i marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Obsługa profilu społecznościowego – szczegóły

Obserwując moje profile społecznościowe w sposób automatyczny znajdujesz się na liście obserwatorów, do której mam dostęp. Dodając komentarz do moich treści lub w jakikolwiek inny sposób wchodząc w interakcję z publikowanymi przeze mnie treściami, również pozostawiasz w ramach moich profili ślad po sobie, który zawiera Twoje dane osobowe.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze profili społecznościowych.

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz edytować lub usuwać swoje komentarze oraz reakcje, które pozostawiłeś na moich profilach społecznościowych. Jeżeli tego nie zrobisz, pozostaną one widoczne przez czas ich dostępności w danym serwisie społecznościowym. Ponadto, w każdej chwili możesz zaprzestać obserwacji moich profili – w takiej sytuacji znikniesz z listy obserwatorów.

Obsługa wiadomości – szczegóły

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem komunikatorów dostępnych w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych, w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i nazwisko. 

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes. 

Wiadomości wysłane podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi danego serwisu społecznościowego i są dostępne do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Masz wgląd do wszystkich wymienionych wiadomości z poziomu swojego konta w danym serwisie społecznościowym.

Statystyka, analiza i marketing – szczegóły

Korzystam z systemów reklamowych dostępnych w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych, które umożliwiają mi kierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach. Korzystam również z systemów statystycznych, które pozwalają analizować zachowania użytkowników, interakcję z postami, analizować trendy, prowadzić obserwację zaangażowania odbiorców itp. Działania w tym zakresie wykonuję w oparciu o dane, które nie pozwalają mi na ustalenie Twojej tożsamości, ale z daleko posuniętej ostrożności informuję o tym również w ramach celów przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uznać, że działania statystyczne, analityczne i reklamowe stanowią w tym przypadku czynność przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes.

# 7: Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

Zasadniczo, nie mam wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych. Są one dostępne w serwisach społecznościowych na zasadach wynikających z regulaminów i polityk prywatności tych serwisów. Nie jestem w stanie usunąć Twoich danych z serwisów społecznościowych – możesz zrobić to tylko Ty, korzystając z funkcji dostępnych dla Ciebie jako użytkownika danego serwisu społecznościowego.

Jeśli wypełniłeś formularz zgłoszeniowy do otrzymywania newslettera to Twoje dane zostaną zamieszczone na platformie mailerlite.com. W każdej chwili możesz usunąć swoje dane (klikając w link w wiadomościach) lub zgłaszając się na adres: biuro@kompasmarki.pl.

# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Nie udostępniam Twoich danych osobowych, do których mam dostęp w związku z korzystaniem z serwisów społecznościowych, jakimkolwiek innym podmiotom.

# 9: Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie przekazuję Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Jednocześnie nie mam wpływu na to, w jaki sposób serwisy społecznościowe postępują z Twoimi danymi osobowymi. Dane przechowywane są w ramach infrastruktury zapewnianej przez administratorów serwisów społecznościowych zgodnie z ich regulaminami i politykami prywatności. 

Jeśli wypełniłeś formularz zgłoszeniowy do otrzymywania newslettera to Twoje dane zostaną zamieszczone na platformie mailerlite.com.

# 10: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, abym je usunęła),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie), 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś mi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.  

 

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

RODO daje Ci możliwość realizacji swoich uprawnień względem każdego z współadministratorów. Jak zostało wskazane w niniejszej polityce prywatności, nie dysponuję szerokim zakresem danych osobowych oraz mam ograniczone możliwości ich przetwarzania. Jeżeli chciałbyś zrealizować jedno ze swoich uprawnień zapewnionych przez RODO, to zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z administratorem serwisu społecznościowy, który będzie w stanie Ci pomóc. 

Jeżeli chciałbyś skontaktować się bezpośrednio ze mną, wówczas proszę o wiadomość na adres biuro@kompasmarki.pl. Dołożyłem jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

# 11: Czy korzystam z cookies?

Moje profile funkcjonują w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych, wobec tego wszelkie wykorzystywane pliki cookies pochodzą od nich. Zachęcam do zapoznania się z politykami prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Podkreślam, że nie mam jakiegokolwiek wpływu na operacje wykonywane w oparciu o pliki cookies przez administratorów serwisów społecznościowych.